BHP

Zapoznaj się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w DYNPAP.

ZASADY OGÓLNE

Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na naszym terenie, zarówno tych wykonujących prace jak i będących gośćmi zakładów należy do priorytetowych aspektów działania naszej firmy. Każda osoba przebywająca na terenie DYNPAP, zobowiązana jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w taki sposób aby podczas czy to wykonywania pracy, czy też przebywania na terenie zakładu w charakterze gościa, nie stwarzała zagrożenia dla siebie i osób pozostających w swoim otoczeniu. Każda z osób wkraczających na teren zakładu produkcyjnego zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszymi zasadami BHP a także używania podstawowych środków ochrony indywidualnej takich jak:

KASK
KAMIZELKA ODBLASKOWA
OKULARY OCHRONNE
INNE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik ma prawo i obowiązek podjęcia natychmiastowych działań zapobiegawczych włącznie z natychmiastowym zatrzymaniem pracy w przypadku zauważenia czynności stwarzających zagrożenie dla życia i zdrowia.

Podstawowe zasady obowiązujące pracowników DYNPAP w zakresie przestrzegania zasad BHP na terenie zakładu:

 • Wykonywanie poleceń przełożonego związanych z bezpiecznym wykonywaniem pracy.
 • Zakaz konsumpcji alkoholu, środków odurzających oraz innych substancji psychoaktywnych na terenie Zakładu. W przypadku podejrzeń o nietrzeźwość lub w przypadku pozytywnego wyniku badania alkomatem zastosowanie znajdują wewnętrzne regulacje regulaminowe.
 • Przerwanie pracy w przypadku zauważenia stanu nienormalnej pracy maszyny lub urządzenia i powiadomienie o tym przełożonego.
 • Stosowanie przydzielonej odzieży i obuwia roboczego, a także w miarę potrzeby odzieży ochronnej.
 • Znajomość instrukcji obsługi i instrukcji bhp obsługiwanych maszyn i urządzeń oraz przestrzeganie podczas pracy ustaleń w zakresie bezpieczeństwa.
 • Poruszanie się na terenie zakładu w sposób rozważny i tylko wyznaczonymi drogami komunikacyjnymi.
 • Nie zdejmowanie osłon i zabezpieczeń elementów wirujących i ruchomych maszyn.
 • Nie przeprowadzanie samowolnych napraw (lub wymiany uszkodzonych bezpieczników) w tablicach rozdzielczych prądu elektrycznego oraz instalacjach i wyłącznikach prądu elektrycznego.
 • Przestrzeganie zasad higieny osobistej podczas wykonywania pracy. Przede wszystkim utrzymywanie czystości ciała przed rozpoczęciem pracy, a po jej zakończeniu dokładne umycie się.
 • Stosowanie zasad określonych instrukcją wykonywania prac transportowych na terenie zakładu.
 • Wykonywanie pracy przy dostatecznej koncentracji uwagi na wykonywanych czynnościach. W przypadku obsługi maszyn przed uruchomieniem sprawdzenie czy uruchomienie nie spowoduje zagrożenia dla innych pracowników.
 • Konserwacji, napraw lub kontroli maszyn i urządzeń napędzanych energią elektryczną możne dokonywać osoba mająca uprawnienia do ich wykonywania. Może je rozpocząć dopiero po trwałym odłączeniu urządzenia z zasilania elektrycznego.

DLA KANDYDATÓW

Przed przystąpieniem do wykonywania pracy w DYNPAP każdy z nowo zatrudnionych pracowników jest bezwzględnie zobowiązany do:

 • poddania się badaniom lekarskim, potwierdzającym zdolność do pracy na danym stanowisku, przed przystąpieniem do pracy (skierowanie na badania wydaje pracodawca)
 • przejścia szkolenia z zakresu ogólnych przepisów BHP, których należy przestrzegać na terenie DYNPAP
 • przejścia szkolenia stanowiskowego – w zależności od charakteru podejmowanej pracy.
pl_PLPolski